Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for produkter købt på ob.dk/billet.

Gældende fra den 30. marts 2023.

1. GENERELLE BETINGELSER

1.1. Disse betingelser er gældende ved køb af adgangsgivende produkter på ob.eventii.dk eller andre officielle Odense Boldklub salgssteder. Ethvert køb er underlagt dansk ret.

ADGANGSGIVENDE PRODUKTER

1.2. Alle billetter og sæsonkort skal være udstedt af officielle Odense Boldklub salgssteder.

1.2.1. Odense Boldklub har intet ansvar for billetter eller sæsonkort købt privat eller via andre uofficielle salgssteder.

1.3. Der gives kun adgang til Nature Energy Park og andre officielle Odense Boldklub arrangementer mod fremvisning af gyldig billet eller sæsonkort.

1.4. Enhver kopiering af billetter og sæsonkort med henblik på anvendelse, videresalg eller anden udnyttelse er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

1.5. Billetter og sæsonkort må ikke videresælges for et højere beløb, end de er erhvervet for. Dette følger af lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer (2007-05—23 nr. 458). Billetter og sæsonkort må heller ikke videresælges med et erhvervsmæssigt formål.

ORDENSREGLEMENT MV.

1.6. Al ophold på Nature Energy Park og de tilhørende arealer sker på eget ansvar.

1.7. Alle gæster på Nature Energy Park og de tilhørende arealer skal overholde Odense Boldklubs til enhver tid gældende ordensreglement, der findes på ob.dk. Overtrædelse kan medføre bortvisning og/eller karantæne.

1.8. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at afvise og/eller udvise personer med gyldig billet, sæsonkort eller abonnement, hvis personen har karantæne, overskrider Odense Boldklubs ordensreglement, eller hvis det på anden måde vurderes, at personen udgør en sikkerhedsrisiko.

1.8.1. Afvises og/eller udvises en person i forbindelse med punkt 8, kan billetten, sæsonkortet eller abonnementet ikke refunderes.

1.9. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at henvise gæster til alternative pladser, hvis forholdene kræver det. Dette berettiger ikke gæsten til at rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling.

INFORMATION OM KAMPAFVIKLING

1.10. Billetindehavere, sæsonkortholdere og abonnenter er til en hver tid selv ansvarlige for at holde sig opdateret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Her gøres der særligt opmærksom på, at der kan forekomme kampflytninger på baggrund af tv-transmissionen. Derfor opfordres billetindehavere, sæsonkortholdere og abonnenter til løbende at holde sig opdateret vedrørende kampafvikling og kamptidspunkter via ob.dk, dagspressen og superligaens officielle hjemmeside.

1.10.1. Der gøres opmærksom på, at du skal være have oplyst din e-mailadresse for at modtage kommunikation direkte på e-mail fra Odense Boldklub, jf. punkt 13.

PRIVATLIVSPOLITIK, COOKIEPOLITIK OG NYHEDSBREV

1.11. Ethvert køb via ob.eventii.dk forudsætter en aktiv accept af Odense Boldklubs privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik samt cookiepolitik for Odense Boldklub findes på www.ob.dk.

1.12. Til de personer, der i forbindelse med deres køb eller senere har givet samtykket til at modtage nyhedsbrev fra Odense Boldklub, sender Odense Boldklub, indtil samtykket eventuelt trækkes tilbage, løbende informationer ud via e-mail om produkter og særlige arrangementer tilknyttet produkter købt på ob.eventii.dk. Disse informationer kan omhandle tekniske udfordringer, betalinger, invitationer, ændringer mm. Det er billetindehaverens, sæsonkortholderens og abonnentens ansvar, at e-mailadressen til enhver tid er opdateret.

1.13. Odense Boldklub sender ligeledes information ud via e-mail om ændringer i kampafviklingen, ændringer i handelsbetingelserne eller lignende nødvendig information, der har betydning for det købte produkt. Denne information sendes til alle, der har et aktivt produkt, og som har oplyst deres e-mailadresse til Odense Boldklub. Det er billetindehaverens, sæsonkortholderens og abonnentens ansvar, at e-mailadressen til enhver tid er opdateret.

1.13.1. Oplyses der ikke en e-mailadresse, gøres der opmærksom på, at Odense Boldklub ikke har mulighed for at overholde sine forpligtigelser, og dermed ikke kan drages til ansvar for manglende information.

 

2. BILLETTER

2.1. Billetter kan købes på ob.eventii.dk eller i Odense Boldklubs billetvogn, som på kampdage er placeret ved hovedindgangen på Nature Energy Park. Åbningstiderne for billetvognen fremgår på www.ob.dk.

2.2. Billetter skal medbringes enten fysisk eller digitalt.

2.2.1. Medbringes billetten ikke, kan der købes en erstatningsbillet i billetvognen, jf. punkt 1, hvis der er ledige pladser. Denne og den oprindeligt købte billet kan ikke refunderes.

2.3. Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR-kode. Det betyder, at billetten skal kunne læses af scanneren ved indgangen.

2.3.1. Én stregkode/QR-kode kan kun læses én gang. Det er derfor ikke muligt at forlade Nature Energy Park og returnere uden at købe en ny billet. Ny billet kan i øvrigt kun købes, hvis der er ledige pladser.

2.4. Billetter, der er udstedes til en personkategori, hvortil der er knyttet specifikke karakteristika, kan alene erhverves af personer, der opfylder de specifikke karakteristika. Det gælder for billetkategorierne ”barn u/14 år”, ”ung u/18 år”, ”pensionist” og ”handicap- og kørestol”.

2.5. Billetter giver kun adgang til den på billetten anviste plads og i tilfælde af unummererede pladser til den på billetten anviste sektion. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tjekke billet for adgang til bestemte sektioner.

2.5.1. Med henvisning til punkt 9 forbeholder Odense Boldklub sig retten til at henvise billetindehaveren til alternative pladser.

2.6. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tilbyde kampagner, løbende tilbud og gratis arrangementer mv. Dette berettiger ikke billetindehaveren til at rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling. Det samme gælder, hvis tredjemand videresælger adgangsgivende produkter billigere eller videregiver dem gratis.

FLYTNING OG AFLYSNING

2.7. Billetten gælder kun til den påtrykte kamp.

2.8. Hvis kampen efter beslutning truffet af dommeren, DBU eller offentlige myndigheder, f.eks. som følge af vejrforhold eller forhold der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, herunder personfare, helt eller delvist:

2.8.1. flyttes til et andet tidspunkt, gælder billetten til det nye kamptidspunkt under forudsætning af, at kampen fortsat afvikles på Nature Energy Park. Ønskes det ikke at benytte billetten til det nye tidspunkt, refunderes billetprisen og eventuelle gebyrer ikke.

2.8.2. aflyses, udstedes der ikke en erstatningsbillet til en anden kamp, ligesom billetprisen og eventuelle gebyrer ikke refunderes. Det samme gælder, hvis en kamp helt eller delvist spilles uden tilskuere.

2.9. Alle ændringer i kampprogrammet kommunikeres når muligt via ob.dk og pr. e-mail direkte til de billetindehavere, der har foretaget billetkøbet online og har oplyst deres e-mailadresse jf. punkt 1.13.

FORTRYDELSESRET

2.10. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af billet. Der henvises i den forbindelse til § 18, stk. 2, nr. 12 i lov om forbrugeraftaler (2013-12-17 nr. 1457). Billetter kan derfor ikke ombyttes eller refunderes.

2.10.1. Dette gælder også, hvis kampen flyttes eller aflyses, jf. punkt 8.

BORTKOMST

2.11. Ved bortkomst af billet kontaktes Odense Boldklub hurtigst muligt på [email protected]. Hvis det sker i tilstrækkelig god tid forud for kampen, kan Odense Boldklub eventuelt spærre billetten og gensende en erstatningsbillet. Under alle omstændigheder er Odense Boldklub ikke ansvarlig for bortkomne billetter.

 

3. SÆSONKORT OG ABONNEMENT

3.1. Sæsonkort kan erhverves på følgende måder:

3.1.1. ved en engangsbetaling for en hel sæson (i det følgende kaldet ”sæsonkort”).

3.1.2. som abonnement med månedlig betaling (i det følgende kaldet ”abonnement”).

3.2. Sæsonkort og abonnementer kan købes på ob.eventii.dk.

3.2.1. Sæsonkort og abonnementer udstedes kun digitalt. I forhold til sæsonkort er det dog muligt at købe et fysisk eksemplar mod betaling af 49,00 kr. Dette vælges i forbindelse med købet og kan eventuelt også ske efterfølgende ved at sende en e-mail til [email protected]. Det er ikke muligt i forhold til abonnementer at få udstedt et fysisk eksemplar.

3.2.2. Fysiske sæsonkort kan afhentes i informationen på Nature Energy Park inden for åbningstiderne, der fremgår af ob.dk.

3.3. Sæsonkort og abonnementer, der udstedes til en personkategori, hvortil der er knyttet specifikke karakteristika, kan alene erhverves af personer, der opfylder de specifikke karakteristika. Det gælder for sæsonkortkategorierne ”barn u/14 år”, ”ung u/18 år”, ”pensionist” og ”handicap- og kørestol”.

3.3.1. For sæsonkortholdere skal de pågældende karakteristika være opfyldt i hele sæsonkortets løbetid. For abonnementer skal abonnenten ændre abonnementet forud for, at de pågældende karakteristika ikke længere opfyldes, jf. punkt 13.

ANVENDELSE

3.4. Sæsonkort og abonnementer giver adgang til alle Superliga- og pokalkampe på Nature Energy Park med undtagelse af en eventuel pokalfinale.

3.4.1. Odense Boldklub er ikke ansvarlige for antal eller placering af kampe. Sæsonkortholder eller abonnenter kan derfor ikke rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling som følge af antallet af kampe eller kampenes placering.

3.4.2. Det i punkt 3.4.1 angivne gælder ligeledes, hvis en kamp helt eller delvist flyttes, aflyses eller spilles uden tilskuere. Alle ændringer i kampprogrammet kommunikeres når muligt via ob.dk og pr. e-mail direkte til de sæsonkortholdere og abonnenter, der har oplyst deres e-mailadresse jf. punkt 1.13.

3.4.3. Ved eventuel pokalfinale eller eventuelle hjemmekampe i europæiske turneringer, der afvikles på Nature Energy Park, har sæsonkortholdere og abonnenter forkøbsret til billetterne. Forkøbsretten indebærer, at sæsonkortholdere og abonnenter, der er tilmeldt nyhedsbrev jf. punkt 12, vil modtage et link, hvorved billetterne kan købes i en begrænset periode forud for, at de udbydes i almindeligt salg. De sæsonkortholdere og abonnenter, der ikke er tilmeldt nyhedsbrev, vil ikke modtage linket, men kan selv tage kontakt til Odense Boldklub for at købe billetterne.

3.5. Sæsonkortet og abonnementer skal medbringes enten fysisk eller digitalt.

3.5.1. Medbringes det ikke, kan der købes en erstatningsbillet i billetvognen, jf. punkt 1, hvis der er ledige pladser. Denne kan ikke refunderes.

3.6. Sæsonkort og abonnementer accepteres kun med gyldig stregkode/QR-kode. Det betyder, at kortet skal kunne læses af scanneren ved indgangen.

3.6.1. En stregkode/QR-kode på sæsonkort og abonnementer accepteres én gang pr. kamp/arrangement. Derfor er det ikke muligt at forlade Nature Energy Park og returnere uden at købe en billet, der i øvrigt kun kan købes, hvis der er ledige pladser. Det er derfor heller ikke muligt at anvende samme kort flere gange til samme arrangement eller kopiere et kort.

3.7. Sæsonkort og abonnementer giver kun adgang til den på kortet anviste plads og i tilfælde af unummererede pladser til den på kortet anviste sektion. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tjekke kort for adgang til bestemte sektioner.

3.7.1. Med henvisning til punkt 9 forbeholder Odense Boldklub sig retten til at henvise sæsonkortholdere og abonnenter til alternative pladser.

UDLÅN

3.8. Sæsonkort og abonnementer er ikke personlige. Det er derfor tilladt at udlåne sit kort, hvilket gælder både for fysiske og digitale kort. Udlån sker på kortholders eget ansvar.

3.8.1. Kortholder har ansvaret for, at der ikke sker misbrug, når kortet udlånes.

3.8.2. Det er kortholders eget ansvar, at priskategorien på kortet overholdes, hvis kortet udlånes mod betaling.

3.8.3. Det er også kortholders eget ansvar at få kortet retur efter udlån. Hvis kortholder oplever eller mistænker misbrug, skal kortholder kontakte Odense Boldklub ved at sende en e-mail på [email protected].

3.8.4. For så vidt angår kort, der er udstedt til en personkategori, hvortil der er tilknyttet specifikke karakteristika jf. punkt 3, skal den kortet udlånes til ligeledes opfylde disse karakteristika for, at kortet kan benyttes.

3.8.5. Derudover gøres der også opmærksom på, at kortet kun kan scannes én gang pr. kamp/arrangement, jf. punkt 6, og derfor ikke vil være tilgængeligt for kortholder selv, hvis det er udlånt.

BORTKOMNE SÆSONKORT

3.9. Ved bortkomne fysiske sæsonkort skal du kontakte Odense Boldklub ved at sende en e-mail til [email protected]. Odense Boldklub er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for bortkomne sæsonkort.

3.9.1. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at opkræve 100,00 kr. i administrationsgebyr for at erstatte et fysisk sæsonkort.

3.10. Det er kortholders ansvar ikke at videregive informationen om login eller andet, som kan bruges til at skaffe adgang til den digitale version af kortet. Hvis kortholder har mistanke om misbrug, skal kortholder kontakte Odense Boldklub ved sende en e-mail til [email protected]. Odense Boldklub er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for misbrug af digitale sæsonkort.

FORNYELSE/ÆNDRINGER

3.11. Sæsonkort skal fornyes før hver sæson. Sæsonkortholder kan i fornyelsesperioden ønske samme placering som ved det forrige sæsonkort. Odense Boldklub er dog ikke forpligtet til at udstede samme placering.

3.12. Abonnementet fornyes automatisk, medmindre sæsonkortholder opsiger abonnementet jf. punkt 21. Fornyelsen er altså ikke sæsonbestemt.

3.13. Det er sæsonkortholders og abonnentens ansvar, at personkategorien altid er opdateret og tilsvarende til brugeren. Ændres sæsonkortholderens eller abonnentens karakteristika således, at sæsonkortholderen eller abonnenten ikke længere er omfattet af en given personkategori, er sæsonkortholderen eller abonnenten forpligtet til at ændre sit kort. Ændringer foretages ved at sende en e-mail til [email protected].

 

FORTRYDELSESRET OG ANNULLERING

3.14. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af sæsonkort. Vi henviser i den forbindelse til § 18, stk. 2, nr. 12 i lov om forbrugeraftaler (2013-12-17 nr. 1457), hvoraf det følger, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af ydelser i forbindelse med fritidstilbud, når ydelsen skal udføres på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode.

3.15. For abonnementer købt via ob.eventii.dk er der 14 dages fortrydelsesret fra den dag, hvor abonnementet er købt.

3.15.1. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kortet har været benyttet inden for de 14 dage, hvor fortrydelsesfristen løber. Vi henviser i den forbindelse til § 18, stk. 2, nr. 2 i lov om forbrugeraftaler (2013-12-17 nr. 1457).

3.16. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at annullere sæsonkort og abonnementer, hvis følgende opfyldes:

3.16.1. Kortholder får karantæne fra Nature Energy Park.

3.16.2. Kortholder ikke overholder reglerne omkring kopiering og videredistribution af fysiske og digitale sæsonkort.

3.17. Annulleres et sæsonkort eller et abonnement efter punkt 3.16, refunderes kortet ikke.

3.18. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at tilbyde kampagner, løbende tilbud, gratis arrangementer mv. Dette berettiger ikke sæsonkortholdere og abonnenter til at rejse krav om erstatning, godtgørelse eller nogen former for tilbagebetaling som følge heraf. Det samme gælder, hvis tredjemand videresælger adgangsgivende produkter billigere eller videregiver dem gratis.

 

SÆRLIGT FOR ABONNEMENTER

3.19. Den dag, hvor et abonnement købes, foretages den første abonnementsbetaling. I de efterfølgende måneder foretages abonnementsbetalingen på samme dato (herefter kaldet ”betalingsdatoen”). En betalingsmåned løber derfor fra én betalingsdato til betalingsdatoen i den efterfølgende måned.

3.19.1. På betalingsdatoen trækkes abonnementsbetalingen automatisk fra det betalingskort, der er tilknyttet abonnementet. Hvis trækningen ikke kan gennemføres, forbeholder Odense Boldklub sig retten til at spærre abonnementet. Abonnementet vil først blive åbnet, når den skyldige betaling er modtaget, og vil således ikke kunne benyttes i den periode, hvor abonnementet er spærret. Odense Boldklub forbeholder sig i øvrigt retten til at ophæve abonnementet samt opkræve rykkergebyrer og morarenter af det skyldige beløb.

3.19.2. Det er abonnentens ansvar, at der til en hver tid er et gyldigt betalingskort koblet op på abonnementet. Odense Boldklub forbeholder sig derfor retten til at opkræve betalingen for perioder, hvor der har været et ugyldigt betalingskort koblet op på abonnementet.

3.20. Alle abonnementer har en bindingsperiode på 6 måneder fra den dag, abonnementet er købt.

3.21. Alle abonnementer kan opsiges med et varsel på løbende betalingsmåned plus 1 måned, dog således at opsigelsen tidligst kan få virkning efter udløbet af bindingsperioden jf. punkt 20. Hvis betalingsdatoen er den 16. i hver måned, vil opsigelsesvarslet ved en opsigelse den 18. januar således udløbe den 16. marts forudsat, at bindingsperioden på det tidspunkt er udløbet.

3.21.1 Opsigelse kan ske ved at sende en e-mail til [email protected].

3.21.2. Sæsonkortet er gyldigt i hele opsigelsesperioden og kan anvendes af abonnenten.

3.21.3. Abonnenten hæfter for betaling i hele gyldighedsperioden. Det vil sige frem til udløb af opsigelsesperioden.

 

4. ÆNDRING AF HANDELSBETINGELSERNE OG KLAGEADGANG

4.1. Handelsbetingelserne opdateres løbende, og Odense Boldklub gør opmærksom på, at der kan forekomme væsentlige ændringer.

4.1.1. Ændringer kan f.eks. forekomme i forbindelse med ændringer i lovgivningen, påbud fra DBU eller offentlige myndigheder, af kommercielle årsager eller som følge af andre forhold, der gør det nødvendigt for fortsat at kunne udbyde billetter, sæsonkort og abonnementer samt afvikle fodboldkampe.

4.2. Odense Boldklub forbeholder sig retten til at ændre priser og gebyrer i forbindelse med nedenstående:

4.2.1. rabatperioder eller rabataftaler udløber,

4.2.2. der foretages større investeringer, som forbedrer brugeroplevelsen, herunder modernisering af faciliteterne,

4.2.3. markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder øgede omkostninger, inflation, lovgivning, sikkerhedskrav m.fl.

4.3. Alle ændringer varsles minimum 30 dage før, at ændringen træder i kraft. Alle ændringer træder i kraft pr. den 1. i måneden efter varslets udløb.

4.3.1. Ved væsentlige ændringer kan abonnenter inden ændringen træder i kraft opsige abonnementet med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. Det gælder uanset en eventuel bindingsperiode i punkt 20.

4.4. Du har mulighed for at klage til Odense Boldklub ved at sende en e-mail til [email protected]. Du har også mulighed for at klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager/Forbrugerklagenævnet. Se mere på forbrug.dk.

4.4.1. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mailadressen [email protected].